วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

โครงงาน
เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
บ้านแสนสุขตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
คอมพิวเตอร์ ง40202
เสนอ
อาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา
จัดทำโดย
1.นางสาววราภรณ์ นะรารัมย์
2.นางสาวศิวาพร แสนพันธ์
3.นางสาวอารีรัตน์ ชฎาทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
วิชา การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น