วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความสำคัญของโครงงาน

การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่มีความสวยงาม และหลากหลายรูปแบบ เช่นดอกไม้หรือตุ๊กตา ของชำร่วยต่างๆจะเน้นเฉพาะในรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆ
การใช้ผ้าใยบัวปะดิษฐ์ดอกไม้ ทำได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แบบประยุกต์
ดัดแปลงหรือดอกไม้ที่เลียนแบบธรรมชาติจากผ้าใยบัวหรือถุงน่อง
ประโยชน์ของการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหา

สาระสำคัญ

การเขียนรายงานความสำคัญของโครงงาน เพื่อให้ทราบระยะเวลาในการทำโครงงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจะได้ปรับปรุงเเละพัฒนาในการทำโครงงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
เขียนรายงานโครงงานที่ผู้จัดทำทำขึ้น
ชื่อโครงงาน การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1.นางสาววราภรณ์ นะรารัมย์
2.นางสาวศิวาพร แสนพันธ์
3.นางสาวอารีรัตน์ ชะฎาทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2

สารบัญ

เรื่อง หน้า
คำนำ ก.
สาระสำคัญ 1
ความสำคัญของโครงงาน 2
วิธีการดำเนินงาน 3
อุปกรณ์ 4
ขั้นตอนการทำ 5-10
การประเมินการทำโครงงาน 11
การอภิปรายและพัฒนาโครงงาน 12

คำนำ

รายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น "การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว"เป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้วิชา คอมพิวเตอร์ ง(40202)ซึ่งเป็นรายงานประกอบการเรียนการสอนให้มีความรู้และความเข้าใจในงานประดิษฐ์มากขึ้นจะมีข้อมูลการจัดทำมีส่วนประกอบ วิธีทำ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้อ่านแล้วสามารถทำได้หลังจากศึกษารายงานเล่มนี้
คณะผู้จัดทำ

การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

โครงงาน
เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
บ้านแสนสุขตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
คอมพิวเตอร์ ง40202
เสนอ
อาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา
จัดทำโดย
1.นางสาววราภรณ์ นะรารัมย์
2.นางสาวศิวาพร แสนพันธ์
3.นางสาวอารีรัตน์ ชฎาทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
วิชา การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์